top of page

Excellent Controllers hantering av personuppgifter - GDPR

 

Allmänt om behandling av personuppgifter

GDPR (General Data Protection Regulation) är ett gemensamt regelverk för hela EU, som trädde i kraft 2018-05-25. Här redogör vi för hur Excellent Controller hanterar dina personuppgifter enligt detta regelverk och vilka som är dina rättigheter i detta sammanhang.  Vi vill att du ska känna dig trygg med att uppgifterna används på ett säkert sätt och bara i syften som vi informerar om samt som krävs av varje enskilt kunduppdrag.

 

Personuppgift

Personuppgift är information som kan kopplas direkt eller indirekt till en fysisk person. Det kan till exempel vara personnummer, namn, adress, telefonnummer och mejladress.

 

Personuppgifter som vi behandlar

Excellent Controller behandlar personuppgifter enligt gällande rätt. I de fall vi har fått i uppdrag att administrera din arbetsgivares lönehantering, bokföring och bokslut kan vi behandla uppgifter så som namn, personnummer, adress, lön, skattetabeller, närvaro och frånvaro, olika förmåner, utlägg och uppgifter om tjänsteresor.

 

Orsaker till att vi behandlar personuppgifter

Excellent Controller använder uppgifterna för att kunna slutföra vårt uppdrag enligt överenskommet avtal. Vissa rättsliga förpliktelser kräver att vi behandlar personuppgifterna enligt de lagar och anvisningar som finns för redovisningsuppdrag. Kontaktuppgifter som vi till exempel får via mejl eller liknande sparas för att kunna besvara och informera samt ge nödvändig återkoppling i pågående ärenden.

 

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter sparas och behandlas i ett antal program som tillhandahålls av våra leverantörer. Dessa underbiträden har samma skyldigheter för behandling av personuppgifter som Excellent Controller åtagit sig. Rapportering av personuppgifter kan även komma behöva ske mot ex Skatteverket, Försäkringskassan, arbetsgivare eller tidigare arbetsgivare, Kronofogdemyndighet, banker och statistikuppgifter till myndigheter. Det kan även vara andra myndigheter där vi enligt lag (Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism), är skyldiga att lämna uppgifter.

 

Personuppgifter behandlas konfidentiellt

Excellent Controller är skyldig att se till att den information som behandlas i enlighet med uppdraget inte blir tillgängligt för obehöriga. Endast personer som arbetar med uppdraget har tillgång till personuppgifterna.

 

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Uppgifterna lagras eller behandlas inte under en längre tid än vad som är nödvändigt eller tillåtet enligt lag, förordning, praxis eller beslut från myndighet.
 

Rättighet

Du har rätt att få tillgång till den information vi har gällande dina personuppgifter.

Du har även rätt att få eventuella felaktiga uppgifter rättade eller begära att dessa raderas.

 

Personuppgiftsansvarig

Excellent Controller är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Vid frågor som rör hantering av personuppgifter eller en begäran enligt stycket ovan så kontaktar du oss via mejl: info@excellentcontroller.se.

bottom of page